Jak to vidím já - Proč nebyla starostovi na veřejném zasedání vyslovena důvěra?

13.10.2009, 00:56, Miloslav Sova

Již několik dní naše obec má starostu, kterému nebyla vyslovená ze strany zastupitelů důvěra a jeho povinnosti převzal místostarosta Josef Hanzlík. Ti ,co se nezůčastnili veřejného zasedání, by se mohli domnívat, že část zastupitelstva připravila jakýsi „puč“ proti starostovi Jiřímu Hejpetrovi. Skutečnost je taková, že starosta měl dostatek prostoru vyvrátit všechna vznesená obvinění, měl také dostatek času část pochybení napravit, ale tuto možnost nevyužil


O důvěře starostovi hlasovalo celkem 8 zastupitelů, Ing. Václav Senft se z veřejného zasedání omluvil. Důvěru starosta dostal od 3 zastupitelů (pan Miloš Hadvičák, Josef Vích a Jiří Hejpetr), zdržel se jeden zastupitel (Jaroslav Šuba) a 4 zastupitelé byli proti (Milan Šuba, Josef Hanzlík, Jan Kavale a Miloslav Sova). V následujících řádcích se pokusím shrnout několik nejzávažnějších pochybení tak, jak zazněla na posledním veřejném zasedání.


1).Chybou, kterou již nelze vrátit zpět, je tzv. Souhlasné prohlášení , které bylo sepsáno mezi obcí Žichovice zastoupenou Jiřím Hejpetrem na straně jedné a Petrem Samcem a Pavlem Polankou na straně druhé. V prohlášení se říká:

 

„ Veškeré budovy a stavby postavené na stav.parc. 1/3 v k.u. Žichovice, obec Žichovice patří do výhradního vlastnictví Petra Samce a Pavla Polanky, a to u každého jednou ideální polovinou. Uvedení účastníci činí toto prohlášení nesporným, čímž vyřešili veškeré pochybnosti ohledně vlastnictví budov a staveb na stav.par. 1/3 v k.u. Žichovice, obec Žichovice.“

 

Problém je, že starostu nikdo nepověřil takové prohlášení podepisovat před právníkem a že toto prohlášení v pozdější době pánové Samec s Polankou několikrát použili jako jeden z mála důkazů, že jim sporné byty patří. Perličkou v „kauze byty“ je i skutečnost, že pánové Samec s Polankou již téměř 4 a půl roku vybírají nájem na byt s č.p. 2, které však ze strany obce nikdy nebylo přiděleno.

Nemám právnické vzdělání, ale po prostém nahlédnutí do Zákona o obcích mám závažný důvod se domnívat že:
Souhlasným prohlášením tedy starosta Obce Žichovice neoprávněně rozhodoval o majetkoprávních úkonech, přičemž toto rozhodování o majetkoprávních úkonech, týkajících se nabytí a převodu nemovitých věcí, je dle ust. § 85 Zákona o obcích (č.128/2000 Sb.), vyhrazeno pouze zastupitelstvu obce. Souhlasné prohlášení bylo nejspíše rovněž učiněno v rozporu s ust. § 39 Zákona o obcích (č.128/2000 Sb.), kde je stanoveno, že záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

 


2) Pochybení, které starosta mohl napravit a měl na to dostatek času, byla plná moc vydaná právníkovi , který zastupoval obec ve sporu o výše zmiňované byty. Plná moc jako taková byla sice standartní plnou mocí, jakých se denně podepisují v naší republice stovky, měla však závažnou chybičku na kráse. V místě určeném k definici úkonů, ke kterým se tato plná moc vydala, lze najít pouze prázdné místo. Tedy univerzální plná moc, která by šikovnému právníkovi umožnila učinit takové právní kroky, o které by většina občanů Žichovic rozhodně nestála. Jiří Hejpetr však tuto plnou moc (datovanou 7 července 2009) ze strany občanů kritizovanou již na předešlém veřejném zasedání nezrušil a tak tato povinnost čeká v nejbližších dnech na místostarostu obce.

 

3) Další pochybení, kterého byli svědkem všichni účastníci veřejného zasedání konaného 10.9.2009 byla nepravdivá informace o podání „určovací žaloby“ ve věci sporu o dva byty u kterých se pánové Samec s Polankou zřejmě stále cítí býti vlastníky (ačkoliv okresní i krajský soud si na základě znaleckých posudků jasně ve svých rozsudcích zodpověděl tzv. předběžnou otázku, že byty historicky i architektonicky vždy patřily k budově č.p.1, tedy že jsou součástí zámku, kterého výhradným vlastníkem je obec Žichovice). Všichni účastníci schůze i zastupitelé byli 10.9.2009 informováni, že určovací žaloba byla již podaná, přitom si každý občan na portálu Justice.cz může ověřit, že u žaloby pod spisovou značkou 8 C 432 /2009 bylo zahájeno řízení až 15.9.2009 (žaloba byla podána o den dříve 14.9.2009), přitom podáním žaloby byl starosta pověřen již v usnesení zastupitelstva ze dne 11.6.2009

 

4) Z mého pohledu poslední závažné pochybení se týká „změny územního plánu“, kde nebyly dodržené ani základní procedurální postupy resp. starosta v postupu změny, který obsahuje cca. 5 kroků, první 4 kroky přeskočil a začal krokem, kterým celý postup měl končit. Neméně závažnou je skutečnost, že jednou ze změn územního plánu (který má mimochodem platnost do roku 2012) je zahrnutí pozemků patřících Jiřímu Hejpetrovi s manželkou do obytné zóny. Jen pro úplnost, změna územního plánu rozhodně není zadarmo (v našem případě šlo o částku cca. 40 tisíc Kč) a proto je všude obvyklé, že žadatel se na změnách, na kterých nemá obec žádný obecní zájem, také finančně spolupodílí.

 

 

V případě Změny č.2 ÚP Obce Žichovice se starosta obce opět s největší pravděpodobností dopustil protiprávního jednání, když jeho pozemky, zakoupené jím v průběhu jednání o změně ÚP měly být touto Změnou č.2 ÚP Obce Žichovice  změněny na stavební parcely, přičemž podle § 83 Zákona o obcích je v takovém případě člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. O svém záměru nasvědčujícím o tomto střetu zájmů, však starosta obce zastupitelstvo na žádném zasedání neinformoval.

 

Pro mě osobně však kromě výše zmiňovaných záležitostí hrála významnou roli při rozhodování, abych při hlasování o důvěře nehlasoval kladně, také skutečnost, že jsem se jako zastupitel jen velmi těžko dostával k některým materiálům nezbytně nutným k práci zastupitele.

 

To, že se za období starostování Jiřího Hejpetra v obci zrealizovalo mnoho zajímavých projektů je neoddiskutovatelná skutečnost, která má však bohužel i svou stinnou stránku. Když zapátrám v paměti - rekonstrukce školní střechy, částečná rekonstrukce školky, dvě autobusové zastávky, výměna oken na zámku, několik informačních tabulí , rekonstrukce kapličky, rekonstrukce obecního úřadu, přesun školní družiny, čistička vody pro 14 bytových jednotek a největší akce 14 bytových jednotek (za to všechno patří starostovi dík). Některé věci byly nezbytně nutné, některé výhodné z hlediska získané dotace a u některých akcí panují pochybnosti. Zejména posledně jmenované akce významně zasáhly obecní pokladnu, když se stavba oproti původnímu projektu prodražila o 1 308 503 Kč a na čističku odpadních vod v hodnotě 500 tisíc Kč se nepodařilo zajistit včas dotaci, takže se v plné výši hradila z rozpočtu obce. Z tohoto důvodu muselo zastupitelstvo zrušit své rozhodnutí z roku 2007, podle kterého prostředky získané na nájemném měly plně pokrýt splátky úvěru.

 

Teprve urychlený audit obecních financí ukáže, jestli budoucí starosta bude mít ještě nějaký manévrovací prostor pro nějaké případné investice v období příštích 5 let. Je třeba počítat se skutečností, že v roce 2009 podle střídmých odhadů ministerstva financí čeká obce cca. 11 procentní propad ve výběru daní, takže i obce, které si v minulých letech vytvořily dostatečný „finanční polštář“ očekávají finanční problémy.

 

„Při sestavování rozpočtů na rok 2009 totiž počítaly i ty opatrné samosprávy se stejnými nebo mírně vyššími příjmy než vloni. Až do června také  skutečně dostávaly na daních stejně jako v roce 2008. Od července se ale příjmy propadly tak výrazně, že díry po nich místy okamžitě "vyluxovaly" veškeré finanční rezervy.“ Více zde.

 

Na závěr, bych rád vyjádřil naději, že se v budoucnu všichni občané Žichovic, kterým není lhostejné dění v naší obci, budou účastnit veřejných zasedání zastupitelstva v podobném počtu jako ve čtvrtek 8. října. Osobně dám mnohem raději přednost bouřlivému průběhu zasedání s důkladnou kontrolou práce zastupitelů ze strany občanů, než situaci, kdy na zasedání zastupitelé hrají vůči občanům početnou přesilovku. Podle posledních informací by volba nového starosty obce měla proběhnout v pátek 16.října 2009 od 19:00 hod. na veřejném zasedání zastupitelstva.


 

 
« Zpět


Diskuse: "Jak to vidím já - Proč nebyla starostovi na veřejném zasedání vyslovena důvěra?"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře